Poradnik Kosmetyka twarzy 5 najczęściej popełnianych błędów w pielęgnacji twarzy

Czas z tym skoń­czyć raz na za­wsze!

Przy­wią­zu­jesz ogrom­ną wa­gę do pie­lę­gna­cji skó­ry twarzy, ale cią­gle bo­ry­kasz się z drob­ny­mi pro­ble­ma­mi? Za­skór­ni­ki, roz­sze­rzo­ne po­ry… Ch­cia­ła­byś się ich po­zbyć raz na za­wsze, praw­da? Być mo­że pro­blem po­le­ga na tym, że po­peł­niasz błę­dy, z któ­rych nie zda­jesz so­bie nawet spra­wy.

Zwróć uwa­gę na do­kład­ny de­ma­ki­jaż. Po­wi­nien on być naj­waż­niej­szym punk­tem wie­czor­nej pie­lę­gna­cji ce­ry. Nie­ste­ty, bar­dzo czę­sto ro­bi­my go szyb­ko i nie­do­kład­nie. Ce­ra z reszt­ka­mi ma­ki­ja­żu na­praw­dę ani nie wy­pocz­nie ani nie przy­swoi cen­nych skład­ni­ków z kre­mów.

Regularnie myj ak­ce­so­ria do ma­ki­ja­żu. To tro­chę tak jak­by za­po­mnieć o my­ciu rąk. Raz w tygodniu umyj pędz­le i gą­becz­ki do na­kła­da­nia ma­ki­ja­żu - za­po­bie­gniesz w ten spo­sób na­mna­ża­niu się bak­te­rii i za­raz­ków.

Nie uży­wasz kre­mu pod oczy. Na­wet je­śli masz do­pie­ro 20 lat po­win­naś uży­wać kre­mu pod oczy. Skó­ra pod ocza­mi jest o wie­le bar­dziej wraż­li­wa i wy­ma­ga od­po­wied­niej pie­lę­gna­cji. Nie trak­tuj jej tym sa­mym kre­mem co resz­tę twa­rzy.

Uży­wasz zbyt wie­lu ko­sme­ty­ków na raz - krem, ma­ska, se­rum, pe­eling… Sto­so­wa­nie ich każ­de­go dnia na pew­no nie po­pra­wi sta­nu na­szej ce­ry. Kre­mu i se­rum uży­waj co­dzien­nie, pe­elingu maksymalnie dwa ra­zy w ty­go­dniu i nie zapomnij o toniku, a ma­ski raz na ty­dzień.

Nie uży­wasz kre­mów z fil­trem. Pa­mię­taj­, kre­mów z fil­trem uży­wa­my ca­ły rok, a nie tyl­ko pod­czas opa­la­nia! Je­śli ko­sme­tyk nie ma ochro­ny prze­ciw­sło­necz­nej, mo­żesz go so­bie po pro­stu ku­pić.

Sabina Baryła

Twoja kosmetyczka

Zapisz się do newslettera

Bądź zawsze na bieżąco
Otrzymuj od nas informacje o:
1 Aktualnych trendach kosmetycznych, ciekawe artykuły i porady specjalistek
2 Nowościach w naszym salonie, promocjach oraz konkursach
3 Zapisz się, a otrzymasz rabat 10% na pierwszą wizytę